Toilet Meme

Toilet Meme
Most minimalistic logo for a toilet..